24 Ιουνίου 1917: Ο Βενιζέλος εισβάλλει στην Αθήνα με τις γαλλο-βρετανικές λόγχες – Ξενοκρατία, Δικτατορία και Εκκαθαρίσεις

«Δέκα ημέρας μετά την αναχώρησιν του Βασιλέως ο κ. Βενιζέλος εισήλθεν εις τας Αθήνας φρουρούμενος υπό ξένων στρατευμάτων, τα οποία κατείχον τα κυριώτερα σημεία της οδού, εκ της οποίας θα διήρχετο, δια πολυβόλων. Ο πολιτικός, όστις είχεν επανέλθει εις την εξουσίαν με την «Ιεράν Αποστολήν» να αποκαταστήσει την «Συνταγματικήν Αλήθειαν» και τας ελευθερίας του λαού […]

Advertisements

Πρίγκηπας Νικόλαος: «Έτσι επέβαλαν οι ξένοι τον Βενιζέλο»

«Ο Βασιλεύς δεν είχεν άλλον τρόπον να αποκαταστήση την τάξιν παρά δια μέσου των υπευθύνων υπουργών του, όταν όμως απετάθη προς αυτούς, ουδείς είχε την δύναμιν του χαρακτήρος δια να αντιμετωπίση την κατάστασιν. Εκείνην την στιγμήν, που ο καθένας εζήτει ένα κυβερνήτην άφθαρτον από τας ολεθρίας επιρροάς της φατρίας, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος προσεπάθησε να έλθη […]

Ήμην ο πρώτος και τελευταίος Έλλην Πρίγκηψ, όστις έγινεν επισήμως δεκτός εν Κωνσταντινουπόλει…

Το καλοκαίρι του 1905 εύρεν εμέ και την οικογένειάν μου μεταβαίνοντας εις Τσάρκοε-Σέλο δια να επισκεφθώμεν τα πεθερικά μου. Επειδή αι σχέσεις της Ελλάδος μετά της Βουλγαρίας ήσαν κάθε άλλο ή «άψογοι», ο πατέρας μου υπήρξεν της γνώμης να σταματήσωμεν εις Κωνσταντινούπολιν και να συγχαρώμεν τον Σουλτάνον Αβδούλ-Χαμήτ επί τη εικοσιπενταετηρίδι της βασιλείας του. Ο […]

1926: Ο Πρίγκηπας Νικόλαος, για την επιστροφή των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα

Αναφέρων τον Ναόν του Σουνίου ενθυμούμαι ένα πρόσφατον άρθρον περί αρχαιοτήτων, αι οποία μετεφέρθησαν από την Ελλάδα και κοσμούν σήμερον Ευρωπαϊκά μουσεία. Ο αρθρογράφος αναφέρει, ότι η λεηλασία του Παρθενώνος υπό του λόρδου Έλγιν, ήτο πράγματι πράξις βανδαλισμού – παρά το γεγονός, ότι έλαβεν ούτος άδειαν παρά των Τουρκικών αρχών. Αλλ’ ότι αντιτίθεται σφοδρότατα προς […]

Πρίγκηπας Νικόλαος: Ο οξυδερκής και ευαίσθητος φύλακας της Θεσσαλονίκης

Ο Βασιλόπαις Νικόλαος, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 1872. Ήταν το τέταρτο παιδί και ο τρίτος γιος του Βασιλέα Γεωργίου Α′ των Ελλήνων και της Βασίλισσας Όλγας. Πριν από τον Πρίγκιπα Νικόλαο είχαν γεννηθεί: o Διάδοχος Κωνσταντίνος (1862-1923), ο Πρίγκιπας Γεώργιος (1869-1957) και η Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα (1870-1891). Μετά τον Νικόλαο γεννήθηκαν η Πριγκίπισσα Μαρία […]