Πρίγκηπας Νικόλαος: «Έτσι επέβαλαν οι ξένοι τον Βενιζέλο»

«Ο Βασιλεύς δεν είχεν άλλον τρόπον να αποκαταστήση την τάξιν παρά δια μέσου των υπευθύνων υπουργών του, όταν όμως απετάθη προς αυτούς, ουδείς είχε την δύναμιν του χαρακτήρος δια να αντιμετωπίση την κατάστασιν. Εκείνην την στιγμήν, που ο καθένας εζήτει ένα κυβερνήτην άφθαρτον από τας ολεθρίας επιρροάς της φατρίας, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος προσεπάθησε να έλθη […]

Advertisements

Φροντίζοντας την Πρωτοβάθμια Υγεία

Το σύνολο του υγιούς πληθυσμού περικλείει όλους τους δυνητικά ασθενείς και αποτελεί το πεδίο δράσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η επίτευξη της υγείας σε κοινωνικό επίπεδο συντελείται με ποικίλα μέσα και φορείς: από την παραδοσιακή γνώση μέχρι την πολεοδομία. Χαρακτηριστική η λαϊκή ρήση «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», καθώς και η […]