Ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος

36

Σε γνωρίζω απὸ την κόψι
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω απὸ την όψι,
που με βιά μετράει την γή.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ώ χαίρε, Ελευθεριά!

Το σχόλιό σας